Úvod Pomocník & Info Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Zákazník dokončením objednávky tovaru prostredníctvom internetového obchodu uzatvára s predávajúcim tzv. zmluvu na diaľku / zmluvu uzavretú dištančným spôsobom.

Východiskovým jazykom pre riešenie sporov a pre vylúčenie pochybností a chýb v preklade je úradný jazyk domovskej krajiny prevádzkovateľa. V prípade existencie viac ako jedného úradného jazyka sa užije jazyk v ktorom má internetový obchod uverejnené obchodné podmienky a ďalej v poradí ten, ktorý je v populácii krajiny prevádzkovateľa viac percentuálne používaný.

Elementárne rámec práva v tomto obchode je rovnakého štátu ako domovská krajina prevádzkovateľa.

Objednanie tovaru

Tovar sa dá objednať iba prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu.

Všetky ceny sú konečné a vrátane DPH, ak nie je uvedené inak.

Každá objednávka musí obsahovať platné informácie.

V prípade akýchkoľvek pochybností môže byť akákoľvek objednávka odmietnutá a zrušená prevádzkovateľom bez ďalšieho upozornenia alebo vysvetlenie.

V prípade zrušenia zaplatenej objednávky predávajúcim má kupujúci nárok na vrátenie uhradenej čiastky bez zbytečnách odkladov, najneskôr však do 30-tich kalendárnych dní. Ďalšie nároky sú neprípustné a neplatné.

Dodacia lehota

Všetky uvedené časy a lehoty súvisiace s dodacími dňami vychádzajú z bežných skúseností a informácií od špedičných spoločností a prevádzkovateľ nezaručuje žiadnu dodaciu lehotu.

Poplatok za dopravu a platbu

Je súhrnný poplatok zahŕňajúci špedičný poplatok, balné a platobný poplatok, pokiaľ sa vzťahuje na daný prípad.

Výnimkou z predchádzajúceho ustanovenia sú objednávky s deklarovaným alebo inak určeným časovým doručením.

Clá a ďalšie poplatky a colné deklarácie

Prevádzkovateľ poskytuje potrebnú súčinnosť pri odoslaní objednávky do krajín podliehajúci colným deklaráciám špedičnej spoločnosti.

Platba colných poplatkov a ďalších daní a poplatkov ide na ťarchu kupujúceho a ako také sú jeho povinnosťou a zodpovednosťou. Prevádzkovateľ obchodu tieto nemá povinnosť nijako riešiť a ani za tieto nemá žiadnu zodpovednosť.

Záruka

Záručná doba začína dňom, kedy zákazník tovar obdrží.

Záruka sa vzťahuje na skryté výrobné a materiálne chyby v súlade s ustanoveniami platných zákonov, po dobu stanovenú zákonmi a za podmienok ustanovených zákonmi.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym alebo neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné účely, než na ktoré je určený, k nesprávnemu skladovaniu, mechanickému poškodeniu, ktoré nie je spôsobené obvyklým opotrebením, prírodnými pohromami alebo zásahom vyššej moci.

Reklamácia

Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s platnými právnymi predpismi.

Postup pre vybavovanie reklamácií, ktorý musí byť dodržaný, je uvedený v inej časti sekcie pomocníka online obchodu.

Odstúpenie od zmluvy

Všeobecné podmienky odstúpenia od zmluvy, známej tiež ako vrátenie tovaru v zákonnej lehote, sú v zmysle platných zákonov.

Zákazník má právo odstúpiť od nákupu v časovom období 14 kalendárnych dní. Ďalší postup, ktorý musí byť dodržaný, je uvedený v príslušnej časti sekcie pomocníka online obchodu.

Ochrana dát

Internetový obchod zhromažďuje, ukladá a spracováva len informácie potrebné pre legálne prevádzkovanie obchodu a spracovanie objednávok a pre prevenciu podvodných objednávok.

Objednávkou alebo registráciou v internetovom obchode zákazník súhlasí s tým, že jeho data sú ukladané a spracovávané.

Objednávkou alebo registráciou v internetovom obchode zákazník súhlasí s tým, že bude pridaný do marketingového zoznamu emailových adries obchodu. Tento súhlas možno kedykoľvek zrušiť v zákazníckej administrácii, e-mailom alebo odkazom na odhlásenie.

Právo na prístup k datam alebo ich vymazanie je zaručené a vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi.

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky nákupy v tomto internetovom obchode.

Tieto zmluvné podmienky je možné kedykoľvek zmeniť. Zmeny nadobúdajú účinnosť okamihom uverejnenia.

Akákoľvek prepravné, predajné alebo exportné prekážky alebo obmedzenia spôsobené vládami štátov alebo akýmkoľvek iným orgánom, ktorý je prevádzkovateľ povinný dodržiavať, sa na účely týchto podmienok považuje za vyššiu moc.

Prevádzkovateľ obchodu ani poskytovatelia akejkoľvek jeho potrebnej alebo zvyšnej časti alebo služby nenesú zodpovednosť za zásahy vyššej moci.

Operátor obchodu

Prevádzkovateľ a jeho obchodné údaje sú uvedené na kontaktnej stránke obchodu spolu s dostupnými kontaktnými informáciami.Counter